کلی کار داشتم که به هیچ کدوم نرسیدم!
ولی مهمترین اتفاق امروز این بود که دوست داشتم متصدی پلیس به اضافه ده رو از پشت سیما ببوسمش!
فردا میریم چادگان!
شاید شنبه هم بریم قم!
+بازی امشب فقط اونجاش که خیابانی گفت ببین تماشاچیا چه شوری دارن، چقدر غوغا میکنن!
غوغا ^_^ !